รอบรู้เรื่องป้ายทะเบียนสวย


   ปัจจุบันในประเทศของเรานั้นป้ายทะเบียนรถมีขนาด 13.5 – 6 นิ้ว โดยแผ่นป้ายจะทำจากอะลูมิเนียม ซึ่งจะมีหมายเลขป้ายทะเบียนสวย ที่ใช้ในการระบุรถ,ยานพาหนะทางบกประเภทอื่นๆ ป้ายทะเบียน 1 ป้าย จะมีตัวอักษร,ตัวเลขอยู่ 2 บรรทัด ได้แก่

 

-                   บรรทัดที่หนึ่ง จะมีตัวอักษรประจำหมวดที่1 อักษรประจำหมดที่2 และตามมาด้วยหมายเลขทะเบียน

-                   บรรทัดที่สอง จะเป็นตัวอักษรที่บอกชื่อจังหวัด  ยกเว้นอำเภอเบตง ที่สามารถใช้ชื่ออำเภอเบตงได้เลย เนื่องจากอำเภอเบตงนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองของจังหวัดยะละมาก การเดินทางก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร ทางกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีการอนุญาตให้มีการจดทะเบียนได้โดยจะต้องมีป้ายทะเบียนรถเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นป้ายทะเบียนเดียวที่ไม่ใช่ของระดับจังหวัด แต่เป็นระดับอำเภอเบตงที่เดียวของประเทศไทย

 

 

   โดยลักษณะตัวอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียนสวย และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดจะมีลักษณะเป็นรอยนูนขึ้นมาจากพื้นผิวของป้ายทำเบียน ทำให้ข้างหลังแผ่นป้ายจะเป็นรอยบุ๋มตามตัวอักษรและหมายเลขทะเบียนรถของคันนั้นๆ  ซึ่งตัวอักษร,หมายเลขเหล่านี้จะมีขนาดความกว้างไม่น้อยนกว่า 1.5 เซนติเมตร มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และ หมายเลขทะเบียนมีความกว้างไม่น้อยกว่า3.5 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า6.2 เซนติเมตร  เว้นแต่ว่าตัวอักษรประจำหมวด และชื่อของจังหวัดนั้นๆที่ใช้ตัวอักษรภาษาไทย ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ป ฝ ฟ ศ ษ ส ฬ และ ฮ วรรณยุกต์ สระ หมายเลข  1 อาจจะมีขนาดความสูง,ความกว้างมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆ ก็คือ ตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลม เป็นตัวอักษรนูนอยู่มุมล่างขวาของแผ่นป้ายด้วย ตัววอักษรประจำหมวดนั้นจะต้องใช้เป็นตัวอักษรภาษาไทยมาตรฐาน ตัวแรกจะเป็นการบอกหมวดประเภทรถ ส่วนตัวที่สองจะเป็นตัววิ่งซึ่งมีจำนวน 39 ตัว และส่วนของหมายเลขทะเบียนรถเริ่มใช้ตั้งแต่1- 999 เป็นเลขอาระบิค หากเมื่อใช้หมายเลข999แล้ว ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำอีกจนครบพยัญชนะตัวสุดท้ายของตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 3โดยใช้พยัญชนะตัวถัดไป มีข้อยกเว้นกรณีที่กรมการขนส่งทางบกจะประกาศกำหนดให้ใช้พยัญชนะตัวอื่น แล้วให้เริ่มหมายเลขทะเบียน ตั้งแต่ 1-999ใหม่ และหากใช้หมายเลขจนถึง 999แล้ว ก็ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำอีกครั้งจนครบพยัญชนะตัวสุดท้ายของตัวอักษรประจำหมวดตัวที่แล้วจึงค่อยเปลี่ยนตัวอักษรประจำหมวดตัวที่1 โดยใช้พยัญชนะตัวถัดไป และเมื่อใช้หมายเลยทะเบียนถึงหมายเลข999 หรือตัวอักษรประจำหมวดตัวที่3 หรือตัวอักษรประจำหมวดตัวที่2จนครบพยัญชนะตัวสุดท้าย ซึ่งแล้วแต่กรณีก็ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำอีก   

ทะเบียนรถ